{{'TAKEOUT' | translate}}

{{'CHANGE' | translate}}

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO radhevega.papu.io

§1

Definicje

 1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Firma Papukurier Sp. z o. o. 60-283 Poznań, ul. Sowińskiego 18A, NIP 779 243 30 88 jako Administrator oraz Klient realizujący zamówienie w wybranej przez siebie Restauracji Partnerskiej.
 2. Restauracja: Radhe Vega.
 3. Klient: osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 4. Administrator: Papukurier Sp. z o. o. 60-283 Poznań, ul. Sowińskiego 18A, NIP 779 243 30 88. Administrator jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego.
 5. Serwis Internetowy: to oprogramowanie (strona internetowa) wykorzystywane przez Restaurację, dostępne pod domeną radhevega.papu.io, za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić od Restauracji oferowane przez nią produkty.
 6. Zamówienie: w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony internetowej umieszczonej pod domeną radhevega.papu.io, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu i dostawy zamówionego jedzenia zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 7. Płatność: to czynność polegająca na zapłacie ceny za Zamówienie, w sposób określony w Regulaminie.
 8. Administrator Danych Osobowych: Papukurier Sp. z o. o. 60-283 Poznań, ul. Sowińskiego 18A, NIP 779 243 30 88. Administrator jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego.
 9. Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Restauracja.
§2

Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących za pomocą Serwisu Internetowego. Administrator, Restauracja oraz Kupujący zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej pod domeną radhevega.papu.io, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji Partnerskiej oraz Administratora. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sprzedającego na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Rejestracja Kupujących nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa może być również zawarta przez niezarejestrowanych Kupujących.
 5. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Kupującego, Restauracja może powiadomić o tym fakcie Administratora, który niezwłocznie może usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
 6. W przypadku przekazania przez Kupującego danych dostępowych osobom trzecim, odpowiedzialność za ewentualne nadużycia ponosi Kupujący.
 7. Jeżeli Kupujący nie poinformował Restauracji o utracie swoich danych rejestrowych lub o innym nadużyciu i jeśli za pomocą danych rejestracyjnych kupującego zostaną przeprowadzone transakcje, wówczas Kupujący zostanie obciążony ich kosztami.
§3

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Restauracja zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz weryfikacji poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. Restauracja zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia za podaniem przyczyny.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których Kupujący nie miał prawa, Restauracja ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia.
§4

Dodatkowe informacje odnośnie Zamówień składanych przez Internet.

 1. Umowę między Kupującym a Restauracją uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja potwierdzi Kupującemu, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji podając czas dostawy lub odbioru Zamówienia.
 2. Restauracja ma prawo anulować Zamówienie w przypadkach:
  1. opisanych w punkcie 3 Regulaminu,
  2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych u Restaurację uniemożliwiającej realizację Zamówienia,
  3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania Zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
 3. Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej radhevega.papu.io. mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 4. Restauracja potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał Zamówienia. Dodatkowo Kupujący może otrzymać potwierdzenie Zamówienia wiadomością SMS’ową bądź e-mailem. Wykonanie przez Restaurację jednej z wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Podany czas realizacji Zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji Zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
§5

Formy płatności

 1. Kupujący składając Zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności.
 2. Kupujący może zapłacić gotówką w przypadku realizacji przez Restaurację zamówienia z odbiorem własnym, bądź dostawą.
 3. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet (kartą lub szybkim przelewem) Restauracja przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator strony internetowej potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
 4. W przypadku, gdy Restauracja anuluje Zamówienie opłacone kartą lub szybkim przelewem, Administrator na zlecenie Restauracji dokona zwrotu płatności dokonanej za pomocą Systemu płatności online. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o niewykonaniu zamówienia. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 5. W przypadku złożenia poprzez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot i reklamację odpowiedzialna jest Restauracja. W tym przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu poprzez Restaurację.
 6. Papukurier Sp. z o. o. jako Partner Systemu płatności online oraz Operator Systemu Płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Administrator oraz Operator Płatności Online.
 7. Administrator oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności.
 8. Na żądanie Kupującego, Restauracja wystawi fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym odrębnymi przepisami prawa.
 9. W przypadkach pytań lub wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się z Restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej, które dostępne są na stronie internetowej radhevega.papu.io
§6

Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednak nie później niż 5 minut od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Restaurację. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się poinformować Restaurację w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres elzbieta@piatek.net.pl
 3. W sytuacji kiedy Kupujący odstąpi od umowy ale wcześniej dokona zapłaty za pomocą Internetu, środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 72h od momentu otrzymania od Restauracji zlecenia jego wykonania.
§7

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Kupujący poinformuje Restaurację niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie do 3 dni licząc od dnia dostawy.
 2. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 7 dni od uzyskanie o niej informacji. Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres elzbieta@piatek.net.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne Restauracja lub Administrator ma prawo poprosić Kupującego o uzupełnienie danych.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.
§8

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Restaurację, która jest jednocześnie Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Papukurier Sp. z o. o. 60-283 Poznań, ul. Sowińskiego 18A, NIP 779 243 30 88, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego.
 3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową z Administratorem Danych Osobowych.
 4. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Administrator Danych Osobowych zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator Danych Osobowych lub Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Kupującemu informacje handlowe tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę w formularzu Zamówienia składanego przez Internet.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
§9

Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego dostępu do sieci internet oraz aktywnego adresu e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.